MUVAFAKATNAME

Velisi/Vasisi olduğumuz doğum tarihli, T.C. numaralı tarafından meydana getirilen ve TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“Turkcell”) ye iletilen Ek-1’deki içeriğin (“Eser”) digital ortamda yayımlanacak “Dergilik 23 Nisan Özel dergisi” isimli yapım dahil bununla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada/platformda /portalde (basın, dergi, gazete, katalog, radyo, televizyon, sinema, internet, mobil, insert, poster, broşür ile tüm görsel, işitsel ve basılı mecralar ve tüm organizasyon, malzeme vs. dahil) , 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (“FSEK”) tanımlanan kapsamda mevcut ve ileride geliştirilebilecek her türlü cihaz vasıtasıyla çoğaltılmasına, yayılmasına, yayınlanmasına, işlenmesine, temsiline, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesine, tanıtım/reklam/pazarlama/kampanyalarda kullanılmasına, borçlandırıcı ve tasarruf işlemi yapma, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin TURKCELL tarafından belirlenmesi dahil FSEK’den doğan manevi hakların kullanma yetkisi n in üçüncü kişilere de devredilebilecek , lisans, alt lisans verilebilecek şekilde, tüm dünyada, sayı, süre, bölge/yer, mecra sınırı olmaksızın TURKCELL ve grup şirketleri tarafından basit ruhsat şeklinde kullanılmasına gayrikabili rücu muvafakat ettiğimizi beyan ile, TURKCELL ve grup şirketleri * tarafından işbu Muvafakatname kapsamında gerçekleştirilen kullanımın FSEK’in 14., 15. ve 16. maddelerinde sayılan manevi haklara ve kişilik haklarımız a tecavüz niteliğinde olmadığını, işbu hakları vermeye tam yetkili olduğumuzu, işbu Muvafakatname ile TURKCELL ve grup şirketlerine verilen hakların, önceden hak sahipleri ve/veya üçüncü kişilerle akdedilmiş sözleşmelere aykırı bulunmadığını ve bunları ihlal etmediğini, işbu Muvafakatname’nin ve buradaki lisansa konu hakların kullanımına engel olacak üçüncü şahıslarla daha önceden yapılmış herhangi bir sözleşmenin bulunmadığını, işbu Muvafakatname ile fikri mülkiyet ve sinai haklar açısından TURKCELL ve grup şirketlerine ve hak sahibi üçüncü kişilere karşı tek muhatap olarak sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Eseri meydana getiren ’nın işbu Muvafakatname kapsamında süre, sayı, yer/bölge sınırı olmaksızın Eser’in kullanılacağı tüm mecra/platformlarda ad soyad, yaş bilgisi ve fotoğrafının da yer almasına, kullanılmasına, paylaşılmasına, umuma iletilmesine , yayılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına muvafakat ettiğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

İşbu Muvafakatname’de belirtilen hakların verilmesi karşılığında tarafımız ve tarafından, TURKCELL’den ve/veya grup şirketlerinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğini, TURKCELL’den ve/veya grup şirketlerinden herhangi bir alacak, talep, iddia ve hakkın bulunmadığını, ileride de, yine bunları ileri sürerek herhangi bir alacak, hak iddia edilmeyeceğini, bunların tümünden feragat edildiğini, sonuç olarak TURKCELL’in ve grup şirketlerinin her bakımdan ve her suretle kesin ve gayri kabili rücu ibra edildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Muvafakatname’deki taahhütlerimize aykırılık halinde TURKCELL’in ve/veya grup şirketlerinin işbu nedenle doğan zararını karşılayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Muvafakatname ve içeriği ile ilgili ’nın da bütün bu hükümler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

VELİ /VASİ :

Adı ve Soyadı:

T . C Kimlik Numarası:

İletişim Bilgileri: